Generalforsamlingen 2017

Referat af Mac-BiDDETs generalforsamling 24. april 2017 kl 19.00

  1. 1  Valg af dirigent - Børge blev valgt til dirigent.
  2. 2  Formandens beretning - Formand Bo gennemgik sæsonens programpunkter og udtrykte glæde over at sæsonen var forløbet efter bestyrelsens plan og at der havde være flere opløftende programpunkter i forløbet.
  3. 3  Fremlæggelse af det reviderede regnskab - Kasserer Ole fremlagde regnskabet som viste et underskud på 1126,02 kr. Foreningens formue kan bære et underskud en række år endnu så der er ikke behov for en kontingentstigning. Hovedudgiften er til kaffe og kage for at kunne holde arrangementerne på Nygadehuset.
  4. 4  Fastsættelse af det årlige kontingent - kontingentet blev fastsat til 100 kr.
  5. 5  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år (På valg er Jette W. Frederiksen , Ole

Møller og Bo B. Pedersen) - der blev tale om genvalg af de 3 personer.

6  Valg af 2-3 suppleanter (i år var suppleanterne: Preben Busck-Nielsen, Mona Damkjær og Niels Damkjær) - valgt blev Mona Damkjær, Niels Damkjær og Børge Olsen.
Bestyrelsens medlemmer er således: Jette W. Frederiksen, Bo B. Pedersen, Ole Møller, Knud Schmidt, Henning Markert + suppleanterne Mona Damkjær, Niels Damkjær og Børge Olsen.

7  Valg af 1 revisor (i år: Niels Junggreen Have) - genvalg.

8  Valg af 1 revisorsuppleant (i år: Børge Olsen) - genvalg.

9  Indkomne forslag - Formand Bo foreslog at justere på foreningens navn så det ikke mere var ‘foreningen for syd- og sønderjyske mac-brugere’, men blev ‘foreningen for syd- og sønderjyske Apple-brugere’. Efter en del diskussion som næsten var ved at involvere en grænseflytning, blev resultatet at foreningens navn er ‘Mac-BiDDET - foreningen for sønderjyske Apple-brugere’.

10  Eventuelt - forslag til bestyrelsen: Bestyrelsen bør udarbejde noget som kan anvendes af den lokale presse og derved skabe opmærksomhed på foreningens eksistens. Lave arrangementer om • iPhonens anvendelse som kamera og iPhonens muligheder for billedmanipulation, • få en ‘Drone-fotograf’ til at fortælle om sin arbejdsmetode og anvendelse af dronen som foto-/filmoptager, • en aften om digitalisering (foto, film, lyd ...), • en aften om optagelse og anvendelse af video, lyd på Apples ‘devices’.

——
Aftenen afsluttede med fælles fremvisning af diverse gadgets og underholdende samtale

om Internet of Things’ (IoT).

1. maj 2017 - Referent Ole 

© BiDDET 2014-2020