Vedtægter

§1 Foreningens navn er Mac-BiDDET – foreningen for sønderjyske Apple-brugere.


§2 Foreningens formål er at give sønderjyske Apple-brugere et forum til at mødes ogudveksle erfaringer og holde sig orienteret om udviklingen i Apple-verdenen.


Med dette formål ➜

har foreningen dette websted ➜ www.mac-biddet.dk

afholdes mindst 6 fællesarrangementer om året, hvoraf det ene er den ordinære generalforsamling.

formidler foreningen kontakt mellem medlemmerne.


§3 Foreningens årlige generalforsamling afholdes inden 4 måneder efter regnskabs åretsafslutning, jfv. §12.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlings beslutning. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at der er truffet beslutning om en ekstraordinær generalforsamlings afvikling. Emner fra medlemmernes side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være fremsendt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingens afvikling.


§4. På den ordinære generalforsamling skal foretages:

Valg af dirigent.

Formandens beretning om det forløbne regnskabsår.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Fastsættelse af det årlige kontingent.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og valg af 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Valg af 1 revisor.

Valg af 1 revisorsuppleant.

Indkomne forslag.

Eventuelt.


§5. På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan anmeldes for en enkelt generalforsamling.


§6. Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. Blot ét stemmeberettiget medlem ønsker det, skal foreliggende forhandlingsemner afgøres ved skriftlig afstemning.


§7. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer. Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer.


§8. Beslutning om foreningens opløsning kræver tilslutning hos 2/3 af foreningens medlemmer. Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens evt. formue de af bestyrelsen identificerbare danske Mac-brugergrupper.


§9. Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år af gangen.


§10. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed afgør formandens stemme udslaget. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når vedkommende skønner det påkrævet, eller når et bestyrelsesmedlem fremsætter krav herom.


§11. Med baggrund i bestyrelsens anbefaling, fastsætter generalforsamlingen det årlige kontingent. Ved udmeldelse - uanset tidspunkt - tilkommer der ikke det tidligere medlem nogen refusion af indbetalt kontingent.


§12. Foreningens regnskabsår omfatter perioden 1. januar til 31. december. Første regnskabsår udløber den 31. december 1992.


§13. Revision af foreningens regnskab foretages af den på generalforsamlingen valgte revisor. Foranstående vedtægter omfattende §§ 1 - 13 er vedtaget på Biddets generalforsamlingden 29. marts 1993 og ændret på generalforsamlingen den 16. marts 1995.


© BiDDET 2014-2020